Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Kiszáradt fa

Utólagos bejelentés szükséges a kiszáradt fa kivágása esetén.

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének fás szárú növények védelméről szóló 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. § (6) bekezdése szerint a kiszáradt fát a használó köteles az elvégzett munkát követő 15 napon belül a jegyzőnek bejelenteni, a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon.

Ör. 3. sz. melléklet szerint benyújtandó bejelentés és mellékletei.

  • kertészeti szakvélemény, vagy egyéb hitelt érdemlő módon igazolni kell (részletes fotódokumentáció a kiszáradt fáról, illetve nyilatkozat, tanúk) a fakivágás szükségességét,
  • ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni a kivágandó és a megmaradó fák helyét.

A nyomtványon fel kell tüntetni a telken meglévő, megmaradó fák darabszámát.

A vonatkozó, hatályos jogszabályok (Ákr., Eüsztv) szabályozzák a kapcsolattartás módját.


A bejelentést a hatósághoz írásban lehet benyújtani.
  • írásbelinek minősül a kapcsolattartás, ha az akár írásban, akár elektronikus úton történik,
  • a szóbeli kapcsolattartás a személyes, valamint az írásbelinek nem minősülő elektronikus út (telefon, egyszerű e-mail stb.).

A bejelentés benyújtása hivatalos formában két féle módon történhet papír alapon postai, illetve elektronikus úton:
  • természetes személy esetében mindkét mód elfogadható, azt az ügyfél választja meg,
  • gazdálkodó szervezet, valamint az Eüsztv 9. § (1) bekezdésben felsoroltak esetében kizárólag az elektronikus út az elfogadható.

Figyelem! Az e-mailen megküldött bejelentés nem minősül írásban benyújtott hivatalos iratnak!


Fapótlás előírása – szükség esetén

Az Ör. 7. § (1) bekezdése szerint a kivágott, 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák pótlásáról ugyanazon az ingatlanon kell gondoskodni úgy, hogy a pótlást kizárólag előnevelt fákból kell teljesíteni. A telepítés során úgy kell eljárni, hogy a telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-ére legalább egy, legfeljebb három fa jusson.

Az Ör. 7. § (2) bekezdés a) pont szerint a fapótlás mértékét gyümölcsfák, kiszáradt, vagy inváziós fajú fa, valamint növény-egészségügyi, vagy élet- és vagyonvédelmi okból kivágandó fa esetén úgy kell meghatározni és teljesíteni, hogy a telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-re legalább egy fa jusson.

Amennyiben a bejelentés fentiek megítéléséhez nem tartalmaz elegendő adatot, a bejelentőt a hatóság adatközlésére hívja fel.

Amennyiben a fák száma az adott ingatlan területén a kivágást követően a fentiek szerint előírt arányt nem teljesíti, fapótlás előírására lehet szükség.