Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Fakivágási engedély kérelem

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének fás szárú növények védelméről szóló 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. § (1) bekezdése szerint fakivágás kizárólag kérelem alapján megadott és véglegessé vált engedély birtokában, meghatározott pótlási kötelezettség teljesítése mellett, indokolt esetben, különösen növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból, illetve építési tevékenység vagy speciális funkciójú építmények működésének biztosítása céljából végezhető.

Engedély nélkül kivágható a gyümölcsfa, kiszáradt fa és inváziós fafajú fa, valamint a 10 cm-nél kisebb törzsátmérőjű díszfa.

Inváziós fajú fák

Az inváziós fajú fás szárú növények felsorolása a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:

Magyar név Tudományos név
fehér akác * Robinia pseudoacacia
amerikai kőris * Fraxinus pennsylvanica
mirigyes bálványfa * Ailanthus altissima
cserjés gyalogakác Amorpha fruticosa
kései meggy Padus serotina
zöld juhar Acer negundo

*kivéve a kertészeti változatok

Gyümölcsfák

A gyümölcsfák felsorolását az Ör. 4. sz. melléklete tartalmazza.

Megtartandó fák

Megtartandó fasor, fa”: az Ör. 1. sz. mellékletben megjelölt fasorok és faegyedek, amelyek a https://minerva.bp12ker.hu/minerva/bp12ker/internet.php linken érhetők el, a bal oldali „Fóliák” sávban „A fás szárú növények védelméről…” sor előtti négyzet bejelölésével.

A megtartandó fákra vonatkozó szabályozás: Ör. 6.§

(7) Megtartandó fa esetében a fa lombkorona vetületének 1 méterrel megnövelt területén belül magas és mélyépítés nem végezhető.

(8) Megtartandó fát kivágni, kivágását engedélyezni kizárólag abban az esetben lehet, ha a fa – állapota miatt – olyan veszélyhelyzetet okoz, amely a fa kivágása nélkül nem hárítható el, illetve a fa bármely okból életképtelenné vált és megtartása nem lehetséges, vagy a kivágás célja az ingatlan közterületi kapcsolatának biztosítása. A kérelem indokoltságát kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni.

Fakivágási engedély kérelem


A fakivágási engedély kérelem a rendelet 2. sz. melléklete szerinti nyomtatvány használatával, vagy annak megfelelő tartalommal nyújtandó be.

Mellékletei:

 • jogosultságot igazoló dokumentum másolata,
 • ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni a kivágandó és a megmaradó fák helyét,
 • magánterület esetén kertészeti szakvélemény,
 • tulajdonosi hozzájárulás,
 • társasház esetén közgyűlési határozat a fa kivágásáról,
 • kivágandó fáról készült fényképfelvétel,
 • építési tevékenység esetén fakivágási terv,
 • építési tevékenység esetén fapótlási terv.

Kertészeti szakvéleményt az Ör. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint kizárólag faápoló és favizsgáló szakmérnök, vagy minősített favizsgáló adhat.

A vonatkozó, hatályos jogszabályok (Ákr., Eüsztv) szabályozzák a kapcsolattartás módját.


A kérelmet a hatósághoz írásban lehet benyújtani.

 • írásbelinek minősül a kapcsolattartás, ha az akár írásban, akár elektronikus úton történik,
 • a szóbeli kapcsolattartás a személyes, valamint az írásbelinek nem minősülő elektronikus út (telefon, egyszerű e-mail stb.).

A kérelem benyújtása hivatalos formában két féle módon történhet papír alapon postai, illetve elektronikus úton:

 • természetes személy esetében mindkét mód elfogadható, azt az ügyfél választja meg,
 • gazdálkodó szervezet, valamint az Eüsztv 9. § (1) bekezdésben felsoroltak esetében kizárólag az elektronikus út az elfogadható.

Figyelem! Az e-mailen megküldött kérelem nem minősül írásban benyújtott hivatalos iratnak!

Az eljárás folyamata
Az eljárás a kérelem beérkezését követő napon indul, az eljárási határidő
 • sommás eljárásban 8 nap, amennyiben hiánytalanul előterjesztett a kérelem és mellékletei, a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél, 
 • teljes eljárásban 60 nap.

A tényállás tisztázása érdekében szükség lehet hiánypótlási felhívás kibocsátására, illetve helyszíni szemle lefolytatására.

A rendelkezésre álló adatok alapján a döntés lehet:
 • eljárás megszüntetése,
 • kérelem elutasítása,
 • engedély kiadása, ha szükséges fapótlás előírásával, amely lehet
 1. telken belüli fatelepítés, vagy
 2. fapótlási díj befizetés.

Fapótlás előírása

Az Ör. 7. § (2) bekezdés a) pont szerint a fapótlás mértéke gyümölcsfák, kiszáradt, vagy inváziós fajú fa, valamint növény-egészségügyi, vagy élet- és vagyonvédelmi okból kivágandó fa esetén a telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-re legalább egy fa jusson
Az Ör. 7. § (2) bekezdés b) pont alapján egyéb esetben a kivágandó fa törzsátmérőjének 100%-a.

Fapótlási díj befizetés előírása

Az Ör. 7. § (8) bekezdés szerint, amennyiben a fapótlás vagy annak egy része a terület adottságai (mérete, domborzati viszonyai stb.) miatt az adott telken belül nem teljesíthető, a pótlást fapótlási díj megfizetésében kell előírni.
Fapótlási egységár: az előző naptári évben, közterületen elültetett fák ültetési költséggel együtt számított átlagára.
Fapótlási díj: az egységár és a szükséges fapótlás darabszámának szorzata.

A 2024. évre megállapított fapótlási egységár: 239.829,- Ft/db
A minősített favizsgálók jegyzéke megtalálható http://faapolok.hu honlapon.
 
Az érdemi döntéshez szükségesek lehetnek fentieken felül a kivágás szükségszerűségét indokoló, alátámasztó dokumentumok,
pl. építési okból kérelmezett kivágásnál végleges építési engedély, illetve egyéb, a fakivágást indokoló műszaki tervek.

Fakivágási engedély kérelem nyomtatvány: 2. sz. melléklet

Az eljárás jelenleg illetékmentes.

Védjük együtt a madarakat és az egyéb állatcsoportokat!

Kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a március 1-től augusztus 31-ig terjedő időszakban a fákon, cserjéken madarak fészkelhetnek, valamint a faodvakban denevérek tartózkodhatnak. Közöttük sok esetben olyan fajok is előfordulnak, amelyek jogszabályi védettséget élveznek.

Márciusban számos állatfaj megkezdi a szaporodási időszakot. Az énekesmadarak is fészeképítésbe kezdenek, a tojások kiköltése, a fiókanevelés időszaka pedig jellemzően április második felétől június elejéig tart. Több faj másodszor is költ, így a fészkelési időszak egészen augusztus végéig kitolódhat. Az énekesmadaraink a cserjés, fás élőhelyekhez kötődnek, ezért lehetőség szerint a fa- és cserjekivágások előtt érdemes erre a szempontra is tekintettel lenni, a tervezhető fa- és cserjekivágásokat pedig célszerű a költési időszakon kívül elvégezni. Ezt az elvet érdemes követnünk a homlokzatra, falakra felfutó, rézsűket és kerítéseket befutó, fás szárú kúszónövények esetében is, hiszen ezek is búvó-, fészkelőhelyül szolgálhatnak a madaraknak, amellett, hogy termésük táplálékot is biztosíthat a számukra.

Egyes fajok metszése vegetációs időszakban is szükségszerű lehet, ám ilyenkor is bizonyosodjunk meg arról, hogy nem fészkelt-e már madár a belsejében, és ennek a ténynek a függvényében ütemezzük a munkálatokat.

A vegetációs időszakon kívüli metszések során az alábbiak szerint segíthetjük a madarak fészkelését:

- fészeképítésre alkalmas elágazások kialakítása a metszés során,

- olyan sövényszakaszok, cserjerészek meghagyása, amiknek nem egyenesre vágottak az oldalai,

- oldalról zárt cserjecsoportok létrehozásával biztonságos fészkelőhelyet kínálhatunk a madaraknak.

Forrás és további hasznos információk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján találhatók: www.mme.hu

Ültetéshez, növényválasztáshoz ebből a listából is válogathat.

A holtfa is érték

A különböző méretű és korhadtsági fokú holtfa jelentléte nem csupán az erdőkben hordoz biológiai értéket, akár egy kertben is mikroélőhelyek létrejöttét segítheti, növelve ezzel a biológiai sokféleséget.

A holtfa helyben hagyása – amennyiben nem balesetveszélyes és nem hordoz növényegészségügyi kockázatot – történhet a kidőlt fák törzsének, ágainak földre fektetésével, elhalt ágakkal és koronával rendelkező holtfák, vagy a korona letörése után visszamaradt facsonkok állva hagyásával, valamint fakivágás után a tuskók földben hagyásával.