Tovább a tartalomhoz Tovább a lábléchez

Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa

Utólagos bejelentés szükséges élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa kivágása esetén – halasztást nem tűrő, azonnali intézkedést igénylő esetekben:

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének fás szárú növények védelméről szóló 58/2018. (XII. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 6. § (4) bekezdése szerint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fa kivágását – amennyiben más lehetőség nincs a veszély elhárítására – a használó köteles haladéktalanul elvégezni. A veszély elhárítása érdekében elvégzett munkát 15 napon belül, írásban a 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon kell bejelenteni a jegyzőnek.

Az utólagos bejelentéshez kötelezően csatolni kell a fák állapotát felülvizsgáló kertészeti szakvéleményt is, vagy egyéb, hitelt érdemlő módon kell igazolni az azonnali intézkedés indokoltságát.

A bejelentést azonnali intézkedést igénylő, a veszélyhelyzet elhárítása érdekében szükséges és indokolt esetben, az intézkedést követő 15 napon belül, már a veszély megszüntetése után, utólag kell megtenni.

Ör. 3. sz. melléklet szerint benyújtandó bejelentés és mellékletei:

  • kertészeti szakvélemény, vagy egyéb hitelt érdemlő módon (egyéb/szakági szakértő) igazolni kell a fakivágás szükségességét,
  • ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni a kivágott és a megmaradó fák helyét,
  • részletes fotódokumentáció a kivágandó illetve kivágott fáról.

Kertészeti szakvéleményt az Ör. 2. § 15. pontjában foglaltak szerint kizárólag faápoló és favizsgáló szakmérnök, vagy minősített favizsgáló adhat.

A minősített favizsgálók jegyzéke megtalálható http://faapolok.hu honlapon.


A vonatkozó, hatályos jogszabályok (Ákr., Eüsztv) szabályozzák a kapcsolattartás módját.


A bejelentést a hatósághoz írásban lehet benyújtani.

  • írásbelinek minősül a kapcsolattartás, ha az akár írásban, akár elektronikus úton történik,
  • a szóbeli kapcsolattartás a személyes, valamint az írásbelinek nem minősülő elektronikus út (telefon, egyszerű e-mail stb.).

A bejelentés benyújtása hivatalos formában két féle módon történhet papír alapon postai, illetve elektronikus úton:

  • természetes személy esetében mindkét mód elfogadható, azt az ügyfél választja meg,
  • gazdálkodó szervezet, valamint az Eüsztv 9. § (1) bekezdésben felsoroltak esetében kizárólag az elektronikus út az elfogadható.


Figyelem! Az e-mailen megküldött kérelem/bejelentés nem minősül írásban benyújtott hivatalos iratnak!


Fapótlás előírása – szükség esetén

Az Ör. 7. § (1) bekezdése szerint a kivágott, 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fák pótlásáról ugyanazon az ingatlanon kell gondoskodni úgy, hogy a pótlást kizárólag előnevelt fákból kell teljesíteni. A telepítés során úgy kell eljárni, hogy a telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-ére legalább egy, legfeljebb három fa jusson.

Az Ör. 7. § (2) bekezdés a) pont szerint a fapótlás mértékét gyümölcsfák, kiszáradt, vagy inváziós fajú fa, valamint növény-egészségügyi, vagy élet- és vagyonvédelmi okból kivágandó fa esetén úgy kell meghatározni és teljesíteni, hogy a telek zöldfelületének minden megkezdett 100 m2-re legalább egy fa jusson.

Amennyiben a bejelentés fentiek megítéléséhez nem tartalmaz elegendő adatot, a bejelentőt a hatóság adatközlésére hívja fel.

Amennyiben a fák száma az adott ingatlan területén a kivágást követően a fentiek szerint előírt arányt nem teljesíti, fapótlás előírására lehet szükség.