Játékszabályzat, adatkezelési szabályzat

Környezetvédelmi TOTÓ
RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

A KEHOP-1.2.1-18-2019-00242 Helyi klímastratégia elkészítése, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálás a Hegyvidéken című program (továbbiakban: KEHOP-1.2.1 program) keretében létrejövő ”Klíma-rejtvények” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Játék) szervezője a Hegyvidéki Zöld Iroda (székhely: 1126 Budapest, Kiss János altábornagy u. 43-45.) (továbbiakban: Szervező).

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.6 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (továbbiakban: Játékos) vehet részt.

2.2 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A beküldött megfejtés mellett fel kell tüntetni: a Játékos nevét, email címét és telefonszámát.

2.3 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

2.4 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok megadott határidőre emailben beküldenek a zoldpont@hegyvidek.hu címre, vagy bedobnak a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Ügyfélszolgálatán elhelyezett ládába.

2.5 Szervező a Játékosokat, illetve a Pályázatokat a Játékszabályzatnak való megfelelés szempontjából vizsgálja. Amennyiben ezek közül valamelyik bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.6 A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2021. november 16. napjától 2022. március 31-ig tart.

4. A JÁTÉK MENETE, SORSOLÁS

4.1 A Játékos a játék keretében a Hegyvidék újságban megjelenő „Klíma-rejtvény” egyes rejtvényeit fejti meg. A Hegyvidék Újságban összesen 8 db. Klíma-rejtvény jelenik meg.

4.2 Érvényes Pályázatnak minősül:
A Klíma-rejtvények helyes megfejtése, továbbá a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő, helyes megfejtések Hegyvidéki Zöld Irodának a 2.4. pontban meghatározott módon történő eljuttatása.

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt minimum kétszer sorsol, várhatóan 2021. december 13-án és 2022. április 13-án. A véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással két nyertest sorsol ki (továbbiakban Nyertes), akik sorsolásonként egy ajándék csomagra (lásd 5.1 pont) jogosultak. A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1116 Budapest, Kiss János altábornagy u. 43.). A sorsolásról a helyszínen jegyzőkönyv kerül felvételre.

4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő Játékosok vesznek részt.

5. NYEREMÉNYEK, NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1 A Játékban sorsolásonként 25000 Ft értékű ajándékok (továbbiakban együttesen: „Nyeremények”) kerülnek kisorsolásra a helyes megfejtést beküldő Játékosok között.

5.2 A Nyeremények másra nem átruházhatók, készpénzre nem válthatók, ugyanakkor szabadon elajándékozhatók.

5.3 Szervező a Nyerteseket a sorsorlást követő 5 (öt) munkanapon belül kiértesíti (továbbiakban: Értesítés). A Nyertesnek az Értesítést követő 5 (öt) munkanapon belül, adategyeztetés céljából visszaigazolást kell küldenie Szervező részére, melyben feltünteti igazolásra alkalmas személyes adatait (teljes név, személyi igazolványszám, telefonszám). Az adategyeztetés követően Szervező tájékoztatja a Nyertest az Ajándék átvétel módjáról. Nyertes az ajándék átvételekor személyigazolvány bemutatásával igazolja magát Szervező előtt. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, illetve a kért adatokat nem adja meg, a nyereményt nem veszi át az előre egyeztetett módon, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, új sorsolásra kerül sor.

5.4 Nyertesnek maga gondoskodik Nyeremény 5.3 pontban megadott átvételéről. Szervező nem kötelezhető a Nyeremény átvételével járó költségek megtérítésére (nyertes Játékos utazási, parkolási költsége stb). A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására a megadott határidőn belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervezőnek nem róható fel. Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít.

5.5 A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

7. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK

7.1 Jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy:

7.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a KEHOP-1.2.1 program keretén belül szervezett Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és a KEHOP-1.2.1 program lezárultáig adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza; A Szervező a regisztráció során hozzáférhetővé tett (megadott) személyes adatokat a KEHOP-1.2.1 program lezárultával törli nyilvántartásából.
7.1.2 A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, a jogorvoslati lehetőségekről.
7.1.3 Az adatkezelés során a Hegyvidéki Zöld Iroda maradéktalanul betartja az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.
7.1.4 Nyertesség esetén a játékos nevét a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja;
7.1.5 A játékban való részvétellel egyidejűleg a Játékos kijelenti, hogy a játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. Játékos jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követően a személyes adatainak mivoltától megfosztva 10 évig megőrzi, a KEHOP-1.2.1 program támogatási szerződésében vállalt indikátorok alátámasztása céljából.
7.1.6 A játékosok részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.

A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.

7.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, megilleti a visszavonás, a korlátozás és az adatkezelés elleni tiltakozás, valamint a hozzáférés joga, melyeket Játékos a következő címre eljuttatott megkeresésével gyakorolhat: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A nyereményjátékra regisztráltak köre a jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Ptk. és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, illetve kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is.

7.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2 Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át az előzetesen egyeztetett módon, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.


Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2021. november 8.
Hegyvidéki Zöld Iroda
Szervező
infoblokk_KEHOP_121